Podstawa prawna strony podmiotowej BIP - zawartość informacyjna

UWAGA!
Niniejsza strona jest stroną przykładową BIP - opisywany poniżej podmiot nie istnieje.
Zawarte tutaj informacje są jedynie informacjami przykładowymi.
Akty prawne
Strona podmiotu prowadzona jest zgodnie z wymogami:
 • USTAWY z dnia 6 września 2001 r.o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. z późnieszjymi zmianami)
 • ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68 z późniejszymi zmianami)

Wytworzył:Janusz Pawłowski2011-02-20
Udostępnił:Janusz Pawłowski2011-02-20 14:05:20
Zmodyfikował:
Zawartość wynikająca z Rozporządzenia

Zgodnie z § 11. ww. Rozporządzenia strona podmiotowa BIP zawiera:

 1. logo (znak graficzny) BIP, umieszczony w górnej części strony;
 2. adres redakcji strony podmiotowej BIP; (przejdź ...)
 3. imię i nazwisko, numer telefonu, numer telefaksu i adres poczty elektronicznej co najmniej jednej z osób redagujących stronę podmiotową BIP; (przejdź ...)
 4. instrukcję korzystania ze strony podmiotowej BIP; (przejdź ...)
 5. menu przedmiotowe umożliwiające odnalezienie:
  1. informacji publicznych, o których mowa w art. 8 ust. 3 zdanie pierwsze ustawy,
  2. innych informacji publicznych, o których mowa w art. 8 ust. 3 zdanie drugie ustawy, a w szczególności takich, których publikacja leży w interesie publicznym, zaspokaja potrzeby obywateli i ich wspólnot, wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego lub przyczynia się do polepszenia działalności podmiotu udostępniającego informacje,
  3. informacji publicznych przeznaczonych do publikacji w BIP na podstawie przepisów odrębnych;
 6. moduł wyszukujący. (przejdź ...)

Wytworzył:Janusz Pawłowski2011-02-20
Udostępnił:Janusz Pawłowski2011-02-20 14:21:41
Zmodyfikował:Janusz Pawłowski2011-02-20 14:26:38
Zawartość informacyjna wynikająca z Ustawy

Artykuł 8 ust. 3 nakłada następujące wymogi na zawartość informacyjną BIP:

 • Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, obowiązane są do udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej informacji publicznych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3, pkt 4 lit. a) tiret drugie, lit. c) i d) i pkt 5.
 • Podmioty, o których mowa w zdaniu pierwszym, mogą udostępniać w Biuletynie Informacji Publicznej również inne informacje publiczne.

 

Art. 6 ust. 1, nakłada na podmioty obowiązek informowania o:

 1. polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o:
  1. zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej,
  2. projektowaniu aktów normatywnych,
  3. programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań,
 2. podmiotach, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:
  1. statusie prawnym lub formie prawnej,
  2. organizacji,
  3. przedmiocie działalności i kompetencjach,
  4. organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach,
  5. strukturze własnościowej podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3-5,
  6. majątku, którym dysponują,
 3. zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:
  1. trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych,
  2. trybie działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej,
  3. sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych,
  4. sposobach przyjmowania i załatwiania spraw,
  5. stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania,
  6. prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych,
  7. naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska, w zakresie określonym w przepisach odrębnych,
  8. konkursie na wyższe stanowisko w służbie cywilnej, w zakresie określonym w przepisach odrębnych,
 4. danych publicznych, w tym:
  1. treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności:
   - treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć,
   - dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  2. stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego,
  3. treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej,
  4. informacja o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych,
 5. majątku publicznym, w tym o:
  1. majątku Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych,
  2. innych prawach majątkowych przysługujących państwu i jego długach,
  3. majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodowych i gospodarczych oraz majątku osób prawnych samorządu terytorialnego, a także kas chorych,
  4. majątku podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5, pochodzącym z zadysponowania majątkiem, o którym mowa w lit. a)-c), oraz pożytkach z tego majątku i jego obciążeniach,
  5. dochodach i stratach spółek handlowych, w których podmioty, o których mowa w lit. a)-c), mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat,
  6. długu publicznym,
  7. pomocy publicznej,
  8. ciężarach publicznych.

 

Na niniejszych stronach BIP można znaleźć wszystkie  z wymienionych informacji które dotyczą Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gminiewie.


Wytworzył:Janusz Pawłowski2011-02-20
Udostępnił:Janusz Pawłowski2011-02-20 14:33:59
Zmodyfikował:Janusz Pawłowski2011-02-20 20:18:00
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )