Menu główne

Regulamin Świadczenia Usług CMS "DRAGON"

I. Definicje

Pojęcia użyte poniżej oznaczają:

 • DRAGON - podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami poniższego regulaminu, tj. DRAGON Pawłowski Janusz, którego adresy elektroniczne, siedziba i adres wskazane są na stronie: http://nogard.pl
 • regulamin - niniejszy Regulamin Świadczenia Usług CMS
 • cennik - cennik usług DRAGON
 • podmiot - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną.
 • Abonent - podmiot korzystający z usługi w okresie testowym; podmiot, który zawiera albo zawarł umowę o świadczenie usług lub podmiot, na rzecz którego została zawarta taka umowa.
 • Konsument - osoba fizyczna, która zawiera lub na rzecz której została zawarta umowa o świadczenie usług, w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • usługa - usługa świadczona przez DRAGON na rzecz Abonenta.
 • pakiet ruchu - wyznaczony przez DRAGON i zawarty w specyfikacji określonej usługi limit ruchu z i do usługi Abonenta, do wykorzystania w okresie abonamentowym,
 • zamówienie usługi - wypełnienie i akceptacja przez Abonenta formularza zamówienia oraz zapoznanie się z regulaminem oraz innymi postanowieniami stanowiącymi elementy umowy oraz akceptacja ich treści,
 • opłata abonamentowa - uiszczane przez Abonenta wynagrodzenie jedynie za usługi świadczone na podstawie zawartej umowy, w zakresie określonym umową; wynagrodzenie to nie obejmuje w szczególności kosztów związanych z uzyskaniem dostępu do usługi, opłat telekomunikacyjnych, bankowych i pocztowych, zakupu sprzętu lub oprogramowania do korzystania z usługi lub konfiguracji systemu komputerowego Abonenta.
 • okres abonamentowy - okres rozliczeniowy, za który Abonent dokonał płatności wynagrodzenia DRAGON z góry, określony w ofercie DRAGON; okres abonamentowy ulega zakończeniu również po przekroczeniu przez Abonenta pakietu ruchu przed upływem okresu rozliczeniowego.
 • witryna - zestaw stron internetowych, budowanych przez Abonenta, za pomocą oferowanego przez usługę mechanizmu CMS,
 • witryna testowa - darmowa witryna udostępniana Abonentowi, na okres 30 dni, w celu przetestowania funkcjonalności usługi.

II Procedura zamawiania usługi "Pakiet Podstawowy CMS"

 1. W celu złożenia zamówienia na usługę "Pakiet Podstawowy CMS" Abonent wypełnia formularz zamówienia dostępny na stronie http://nogard.pl podając:
  1. nazwisko i imiona zamawiającego,
  2. numer PESEL, jeśli Abonent jest Konsumentem,
  3. pełną nazwę firmy oraz numer NIP, jeśli Abonent jest przedsiębiorcą,
  4. adres zamieszkania lub adres siedziby,
  5. adres do korespondencji, jeśli jest inny niż adres, o którym mowa powyżej,
  6. adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego z Abonentem,
  7. nazwę wolnej subdomeny opartej na domenie nogard.pl, pod którą ma być dostępna budowana witryna,
  8. wykaz dodatkowych pakietów i/lub usług zawartych w obowiązującym cenniku,
  9. uwagi dotyczące zamówienia.
 2. Po zatwierdzeniu wypełnionego formularza, w celu zweryfikowania poprawności adresu e-mail podanego w zamówieniu, zostaje wysłany na ów adres list zawierający link umożliwiający potwierdzenie złożonego zamówienia.
 3. Abonent, w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, po odebraniu wysłanego na adres wymieniony w poprzednim punkcie listu e-mail, otwiera stronę o podanym w liście linku i potwierdza na tej stronie złożenie zamówienia.
 4. W wypadku nieotrzymania na podany w zamówieniu adres listu weryfikacyjnego, należy upewnić się, że podany w zamówieniu adres e-mail jest poprawny i aktywny.
  W przeciwnym wypadku wystarczy złożyć ponowne zamówienie na aktywny adres e-mail.
  W wypadku stwierdzenia poprawności i aktywności podanego w zamówieniu adresu e-mail, należy skontaktować się z usługodawcą DRAGON Pawłowski Janusz.
  Dane kontaktowe podane są na stronie http://nogard.pl
 5. Brak potwierdzenia za pomocą podanego w liście e-mail linku, w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, jest jednoznaczne z rezygnacją z zamówienia.
 6. W wypadku udanego potwierdzenia złożonego zamówienia usługodawca skontaktuje się z Abonentem w celu weryfikacji podanych w zamówieniu danych i uzgodnienia terminu płatności rachunku.
 7. Po poprawnej weryfikacji danych i uzgodnieniach, usługodawca udostępnia Abonentowi usługę pakiet "Podstawowy CMS" i zamówione usługi dodatkowych pakietów.
 8. Usługodawca może udostępnić usługi wymienione w poprzednim punkcie przed dokonaniem weryfikacji.
 9. Usługodawca może odmówić udostępniania usług bez podania przyczyn.
 10. Usługa może zostać zamówiona również za pośrednictwem e-mail zawierającego wymagane dane wysłanego na adres DRAGON podany na stronie http://nogard.pl

III Zawarcie umowy

 1. Po poprawnej weryfikacji danych Abonenta i udostępnieniu zamówionych usług CMS, usługodawca wysyła Abonentowi rachunek za zamówione usługi.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie usług następuje z chwilą wpływu na rachunek bankowy DRAGON pierwszej opłaty abonamentowej w pełnej wysokości, na warunkach określonych w cenniku DRAGON.
 3. Okres obowiązywania abonamentu rozpoczyna się z dniem udostępnienia usług Abonentowi.
 4. Wysokość pierwszej opłaty abonamentowej wynika z cennika obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.
  W wypadku opłat abonamentowych za kolejne okresy abonamentowe, wysokość opłaty abonamentowej wynika z cennika obowiązującego w trzydziestym dniu przed zakończeniem poprzedniego okresu abonamentowego.
  Wszelkie późniejsze zmiany cennika nie mają wpływu na wysokość opłaty abonamentowej za dany okres abonamentowy i będą miały zastosowanie jedynie do następnego okresu abonamentowego.
 5. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony, jeśli inny okres obowiązywania umowy nie wynika z regulaminu konkretnej usługi.
 6. Z chwilą zawarcia umowy Abonent oświadcza, iż:
  1. zapoznał się z treścią dokumentów stanowiących podstawę zawarcia umowy,
  2. wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
  3. wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail wskazany przy zawarciu umowy lub nowy adres wskazany w terminie późniejszym informacji o zmianach w zakresie świadczenia usług przez DRAGON, informacji handlowych o nowych usługach DRAGON.

IV Płatności

 1. Abonent dokonuje zapłaty pierwszej opłaty abonamentowej w terminie określonym w wystawionym rachunku, na rachunek  bankowy DRAGON.
  Umowa nie zostaje zawarta, jeśli płatność pierwszej opłaty abonamentowej nie zostanie dokonana do ostatniego dnia terminu wyznaczonego na rachunku przez DRAGON.
 2. DRAGON poinformuje Abonenta o konieczności wniesienia kolejnej opłaty abonamentowej, której termin płatności wynosi 14 dni w przypadku upływu okresu abonamentowego oraz 7 dni w przypadku zakończenia okresu abonamentowego w wyniku przekroczenia pakietu ruchu. Pakiet ruchu wygenerowany po przekroczeniu dotychczasowego limitu jest zaliczany na poczet kolejnego okresu abonamentowego.
 3. W przypadku braku płatności w zastrzeżonym terminie, DRAGON będzie uprawniony do wstrzymania się z dalszym świadczeniem usługi lub ograniczenia ich funkcjonalności, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Abonenta. Brak płatności w kolejnym terminie 7 dni spowoduje wygaśnięcie umowy z upływem tego terminu. W takim przypadku wszelkie dane wprowadzone przez Abonenta do systemu DRAGON zostaną usunięte, bez ponoszenia przez DRAGON z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.

V. Realizacja umowy

 1. Abonent nie może korzystać z usługi:
  1. w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem usługi, w szczególności w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów DRAGON przez innych Abonentów,
  2. w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa,
  3. w celu utrzymywania serwisów lub rozpowszechniania wiadomości o treści erotycznej oraz warezowej (zawierających nielegalne oprogramowanie) lub których elementy (np. duże pliki danych) wykorzystywane są przez inne serwisy nie utrzymywane przez DRAGON,
  4. w sposób naruszający prawa osób trzecich.
 2. DRAGON zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług, za które Abonent uiścił opłatę abonamentową, o ile nie doszło do naruszenia umowy. DRAGON gwarantuje ciągłość dostarczania usług przez 98 % czasu w każdym miesiącu kalendarzowym objętym opłatą abonamentową. W przypadku, gdy wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi DRAGON, wystąpi brak ciągłości w świadczeniu danej usługi trwający przez okres przekraczający 2 % czasu w danym miesiącu, liczony od chwili uzyskania przez DRAGON informacji o braku ciągłości, Abonent będzie uprawniony do uzyskania przedłużenia opłaconego okresu abonamentowego danej usługi o jeden miesiąc za każde 6 godzin braku ciągłości w świadczeniu danej usługi, następujące po upływie 2 % czasu braku ciągłości w danym miesiącu.
 3. Szkoda poniesiona przez Abonenta, za którą DRAGON na podstawie zawartej umowy będzie ponosić odpowiedzialność, nie obejmuje ewentualnych utraconych przez Abonenta korzyści.
  Wysokość roszczenia Abonenta nie może przekraczać kwoty rocznej opłaty abonamentowej za świadczenie usługi, która jest przedmiotem roszczenia. Ograniczenia te nie dotyczą Konsumenta.
 4. W każdym przypadku Abonent ponosi odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania i szkody wynikające ze zdarzeń będących wynikiem działań lub zaniechań Abonenta, pozostających w związku z korzystaniem z usług, bez względu na sposób korzystania z usług.

VI. Wypowiedzenie umowy

 1. Każda ze stron umowy może ją wypowiedzieć bez konieczności wskazywania przyczyny.
 2. Wypowiedzenie powinno nastąpić w formie pisemnej z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.
 3. W wypadku wypowiedzenia przez DRAGON powodującego rozwiązanie umowy przed upływem okresu abonamentowego i przed wykorzystaniem w całości pakietu ruchu, Abonent będzie uprawniony do żądania zwrotu kwoty części niewykorzystanej, a zapłaconej opłaty abonamentowej, w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanego okresu abonamentowego lub do niewykorzystanego pakietu ruchu, przy czym dla celów kalkulacji kwoty zwracanej przyjmuje się ten element, który został zużyty w większym stopniu.
 4. W wypadku wypowiedzenia umowy przez Abonenta, z innych powodów niż niezaakceptowanie zmian w regulaminie wprowadzonych w trakcie obowiązywania abonamentu, nie będą zwracane kwoty części niewykorzystanej.

VII. Obowiązywanie regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej DRAGON.
 2. DRAGON może w trakcie trwania umowy wydać nowy regulamin świadczenia usług albo dokonać zmiany treści regulaminu.
 3. O dokonanej zmianie albo o wprowadzeniu nowego regulaminu DRAGON zawiadomi Abonenta listem e-mail na określony przez Abonenta adres poczty elektronicznej.
 4. Do umów zawartych z DRAGON zastosowanie znajduje polskie prawo.
 5. Postanowienia regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami regulaminu.
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )