RODO-Polityka prywatności

DRAGON jako Administrator danych osobowych

Poniższe dotyczy danych osobowych klientów (kontrahentów) formy DRAGON Pawłowski Janusz.

DRAGON występuje w charakterze Administratora danych w stosunku do klientów DRAGON - w sytuacji, np. przetwarzanie danych w celu wystawienia faktur za usługi, windykacji należności, itp..

 

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:
  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest DRAGON Pawłowski Janusz z siedzibą we Wrocławiu pod adresem ul. św. Jerzego 1A, 50-518 Wrocław, NIP 8981108728 (zwanym dalej: DRAGON). 
  2. Dane do kontaktu w sprawach RODO: dragon@nogard.pl. 
  3. DRAGON przetwarza dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu zamówienia usługi CMS. Podstawowy zakres tych danych to: imię i nazwisko lub firma, PESEL lub NIP, adres zamieszkania lub adres siedziby, adresy kontaktowe (adres korespondencyjny do korespondencji papierowej, adres email, telefon), imię i nazwisko osoby wskazanej przez Ciebie jako osoba uprawniona do reprezentacji Ciebie w sprawach dotyczących Twoich usług a także jej adresy kontaktowe (adres korespondencyjny do korespondencji papierowej, adres email, telefon).
 2. W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Ciebie z DRAGON umowy o świadczenie usługi CMS, pozwalającej samodzielnie budować stronę (witrynę) internetową, a także w zakresie niezbędnym do obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych - przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) oraz lit. f) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. 
 3. Jedynym podmiotem, któremu przekazywane są Twoje dane jest biuro obrachunkowe obsługujące rozliczenia finansowe DRAGON w zakresie niezbędnym do prowadzenia owych rozliczeń (wystawienie faktury). DRAGON nie przekazuje Twoich danych osobowych innym podmiotom.
 4. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Ciebie z DRAGON umowy o świadczenie usługi oferowanej przez DRAGON, w związku z którą Twoje dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Ciebie z DRAGON umowy o świadczenie usługi. Natomiast Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych. 
 5. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody. 
 6. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy Uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 

DRAGON jako Podmiot przetwarzający dane

DRAGON występuje w charakterze Podmiotu przetwarzającego, kiedy przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora danych osobowych, którym jest klient DRAGON. To typowy przypadek, kiedy klient korzysta z usług DRAGON i buduje za pomocą usługi CMS własną witrynę internetową.

 

Firma DRAGON jako podmiot udostępniający usługę CMS udostępnia jedynie mechanizm budowania treści i serwer w celu przechowywania na nim danych osobowych, i nie ma wiedzy o tym, jakie dane, w jakim celu i w jakim zakresie są na nim przechowywane. W związku z powyższym stosuje odpowiednie zabezpieczenia przetwarzanych danych przed nieupoważnionymi zmianami lub zniszczeniem.

 

Firma DRAGON może uzyskać dostęp do tych danych i nimi operować tylko i wyłącznie, gdy jest to niezbędne do realizacji usługi określonej w umowie. DRAGON nie ma prawa odsprzedawać danych klienta ani wykorzystywać ich do własnych celów, takich jak np. eksploracja danych, tworzenie profilów klientów czy marketing bezpośredni.

Firma DRAGON jako podmiot udostępniający zasoby systemu informatycznego podlega postanowieniom art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną i jego odpowiedzialność za przetwarzane dane jest ograniczona zgodnie z art. 12-15 tej ustawy.

 

DRAGON ma dostęp do danych klienta wyłącznie w dwóch przypadkach:

 1. W związku z potrzebami wynikającymi z realizacji usługi, w szczególności celem zapewnienia wsparcia dla klientów kontaktujących się z pomocą techniczną DRAGON.
 2. W związku z koniecznością wywiązania się z obowiązku prawnego w odpowiedzi na wnioski organów sądowych i/lub administracyjnych.

 

Dane umieszczone w treści stron przez klienta DRAGON są własnością klienta - Administratora danych osobowych.

Administrator danych (klient) gwarantuje, że dane osobowe są przetwarzane w celach zgodnych z prawem, oraz że Podmiot przetwarzający (DRAGON) nie przetwarza więcej danych osobowych niż jest to wymagane do spełnienia tych celów.

Administrator danych zobowiązuje się do zapewnienia, że w momencie przekazania danych osobowych Podmiotowi przetwarzającemu, istnieć będzie ważna podstawa prawna do ich przetwarzania, w tym w szczególności zgoda podmiotu, którego dane osobowe dotyczą, wyrażona w prawidłowy sposób.

 

Klienci formy DRAGON, którzy publikują na swojej witrynie, prowadzonej za pomocą świadczonej usługi CMS, dane osobowy pracowników, uczniów, podopiecznych, ... powinni pobrać plik "Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych", wypełnić zaznaczone na żółto pola, podpisać i odesłać dwie uzupełnione kopie na adres:
DRAGON Pawlowski Janusz
ul. św. Jerzego 1A

50-518 Wrocław

opis dokumentutypdata

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

pdf27-05-2018[ Pobierz ]
60 kB
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )