Jakie są warunki adopcji w Polsce? Czy wiek może dyskwalifikować kandydatów na przyszłych rodziców?

Jakie są warunki adopcji w Polsce? Czy wiek może dyskwalifikować kandydatów na przyszłych rodziców?

Adopcja to uznanie dziecka, z którym nie ma się więzi biologicznej za własne. Często jest to jedyny sposób na spełnienie przez pary zmagające się z problemami zdrowotnymi marzenia o rodzicielstwie. Adopcja jest długotrwałym procesem wymagającym spełnienia szeregu wymagań formalnych, aby móc stać się rodzicem. Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc zostać kandydatem na przyszłego rodzica? Czy wiek potencjalnych rodziców może mieć wpływ na wydanie pozytywnej opinii przez ośrodek adopcyjny?

Jak wygląda procedura adopcyjna?

Rozpoczęcie procedury adopcyjnej rozpoczyna się w ośrodku adopcyjnym. To właśnie tam powinni udać się w pierwszej kolejności kandydaci na przyszłych rodziców. Wybrać mogą dowolny ośrodek znajdujący się na terytorium naszego kraju. Procedury adopcyjne mogą się nieznacznie różnić pomiędzy ośrodkami. W pierwszej kolejności kandydaci muszą złożyć komplet dokumentów wymaganych przez dany ośrodek. Następnie zostają poddani ocenie psychologicznej, ocenie kwalifikacji osobistej oraz ocenie motywacji do adopcji. Ocena ta będzie później weryfikowana na spotkaniach indywidualnych. W międzyczasie zostanie również wykonany wywiad adopcyjny. Po uzyskaniu pozytywnych ocen przyszli rodzice są kierowani na obowiązkowe szkolenia, które mają na celu kształtowanie kompetencji rodzicielskich ale również mają pomóc rodzicom oswoić ich lęki i obawy związane z adopcją. Z tego szkolenia zwolnieni są kandydaci spokrewnieni lub spowinowaceni z dzieckiem. Po wystawieniu oceny końcowej ośrodek dopasowuje rodziców do dziecka, tak aby zaspokajali oni jego potrzeby. Ośrodek pomaga przygotować wniosek o przysposobienie i sprawa kierowana jest do sądu.

Jakie warunki muszą spełniać kandydaci na rodziców adopcyjnych?

Ośrodek adopcyjny przed wydaniem opinii analizuje wiele czynników, które mają wpływ na funkcjonowanie przyszłej rodziny. Według kodeksu rodzinnego i opiekuńczego kandydaci muszą spełnić warunki takie jak:

 1. posiadanie przez przyszłych rodziców pełnej zdolności prawnej – rodzic musi być pełnoletni i nie może być ubezwłasnowolniony, aby móc sprawować władze rodzicielską,
 2. przyszli rodzice muszą posiadać kwalifikacje osobiste, które pozwolą na wywiązywanie się z powierzonych im obowiązków rodzicielskich,
 3. uzyskały opinię kwalifikacyjną wydaną przez ośrodek adopcyjny,
 4. ukończyły szkolenie organizowane przez ośrodek adopcyjny.

Czym są kwalifikacje osobiste?

Pod tą niepozornie brzmiącą nazwą kryje się wiele warunków, które muszą spełnić kandydaci. Pod uwagę brane są czynniki moralne, zdrowotne oraz sytuacja materialna przyszłych rodziców. Kryteria formalne brane w tej sytuacji pod uwagę to:

 1. staż małżeński – o adopcję mogą się starać pary, które mają przynajmniej 5-letni staż małżeński. W przypadku związków z krótszym stażem mogą być wzięte pod uwagę lata pożycia przed zawarciem małżeństwa, jest to jednak sprawa bardzo indywidualnie rozpatrywana,
 2. stabilna sytuacja materialna – dochody muszą pozwalać na zaspokojenie potrzeb całej rodziny. Dla większości ośrodków jest to dwukrotność minimum socjalnego netto lub minimalne wynagrodzenie za pracę,
 3. brak nałogów,
 4. zdrowie psychiczne i fizyczne,
 5. stabilna sytuacja mieszkaniowa,
 6. niekaralność,
 7. zakończenie procesu leczenia niepłodności,
 8. odpowiednia różnica wieku między dzieckiem a rodzicami.

Jaka jest odpowiednia różnica wieku między rodzicami a dzieckiem?

Ile powinna wynosić różnica wieku między rodzicami a dzieckiem aby uznać ją za odpowiednią? Zasada powinna być taka, że różnica ta ma wynosić tyle ile w normalnych przypadkach wynosi różnica między rodzicem a biologicznym dzieckiem. W praktyce ośrodki adopcyjne uznają, że różnica ta nie powinna być większa niż 40 lat i mniejsza niż 18 lat. Czy w takim przypadku pary po 40. roku życia nie mają szans na adopcje? Absolutnie nie jest to prawdą. Dla osób po 40. roku życia ośrodki adopcyjne dobierają dzieci starsze, najczęściej kilkuletnie. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest przysposobienie małoletniego przez osobę niewiele od niego starszą. Najczęściej taka sytuacja występuje, jeżeli o adopcje stara się starsze rodzeństwo.

Dodaj komentarz