Ubezpieczenie zdrowotne dziecka, gdy rodzice nie pracują

Ubezpieczenie zdrowotne dziecka, gdy rodzice nie pracują

Ubezpieczenie zdrowotne dziecka, gdy rodzice nie pracują

Ubezpieczenie zdrowotne jest świadczeniem dającym możliwość korzystania z bardzo szerokiego zbioru świadczeń medycznych. Czynną obsługę nad tym świadczeniem sprawuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Wskazana instytucja pobiera składki w celu umożliwienia świadczenia darmowych usług dla ubezpieczonych.

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego dziecka

Istnieje szereg osób podlegających obowiązkowej polisie zdrowotnej, mowa tutaj o:

  1. Pracownikach;
  2. Osobach prowadzących działalność gospodarczą;
  3. Emerytach;
  4. Rencistach,
  5. Bezrobotnych;

W prawie polskim istnieje również obowiązek zapewnienia ubezpieczenia zdrowotnego dzieciom. Odpowiedzialnością tą obciążeni zostali rodzice oraz opiekunowie prawni. W sytuacji niewywiązania się z tego obowiązku i niezgłoszenia dziecka do ubezpieczenia może zostać nałożona kara grzywny od 20 do 5000 zł, dlatego warto o tym pamiętać.

Z powyższego wynika, iż najprostszym sposobem na ubezpieczenie dziecka jest pozostawanie w stosunku pracy, gdyż wtedy istnieje możliwość wpisania do świadczenia również swojego potomka. Sytuacja jest nieco trudniejsza w przypadku rodziców  niezatrudnionych.

Jak ubezpieczyć dziecko w sytuacji, gdy oboje rodziców nie pracuje?

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Pierwszym sposobem na ubezpieczenie dziecka w przypadku rodziców nigdzie niezatrudnionych jest zawarcie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Jest to bardzo prosta czynność do której potrzebne jest wyłącznie złożenie wniosku i przedstawienie dokumentu tożsamości. Przedmiotowa umowa obarczona jest dosyć wysokimi kosztami, albowiem wnoszona składka na ubezpieczenie zdrowotne dobrowolne jest nie jest stała, gdyż raz na kwartał aktualizowana jest przez Główny Urząd Statystyczny. Jej wysokość zależna jest od średniego miesięcznego wynagrodzenia w kraju, przy czym jej podstawa to 9 % przeciętnego wynagrodzenia. Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne za miesiące: październik, listopad, grudzień 2022 r. wynosi miesięcznie aż 606,55 zł. Co stanowi dosyć sporą kwotę.

Do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego może zostać wpisane zarówno dziecko własne, jak i małżonka, ale także dziecko przysposobione i takie nad którym ustanowiona została piecza zastępcza. Istnieją tu jednak pewne ograniczenia. Ubezpieczyć można dziecko wyłącznie do 18 roku życia, chyba że kontynuuje ono naukę wtedy termin ten przedłużony jest do ukończenia 26 roku życia. Wyjątkiem jest sytuacja w której dziecko posiada znaczny stopień niepełnosprawności – w tym przypadku nie ma żadnych ograniczeń wiekowych.

Ubezpieczenie przez dziadków

Kolejną z możliwości jest ubezpieczenie dziecka przez dziadków. Jest to dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, gdy żaden z rodziców nie jest objęty obowiązkowym ani dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym ani też nie jest uprawniony do tego z tytułu wykonywania pracy.

Zgłoszenie do ubezpieczenia przez dziadków winne być dokonane w w ciągu 7 dni od powstania okoliczności wskazanej powyżej.

Rejestracja jako bezrobotny w Powiatowym Urzędzie Pracy

Istnieje również możliwość uzyskania możliwości podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu poprzez zgłoszenie się do Powiatowego Urzędu Pracy. Czynność ta polega na zarejestrowaniu się jako osoba bezrobotna i wpisaniu do ubezpieczenia zdrowotnego także swojego dziecka.

Należy jednak pamiętać o fakcie, że w przypadku wyrejestrowania z urzędu pracy np. w sytuacji nie pojawienia się na obowiązkowej wizycie, dziecko zostaje pozbawione ubezpieczenia zdrowotnego.

Ubezpieczenie dla osób o niskich dochodach

Ostatnią już z możliwości na ubezpieczenia dziecka przez rodziców niezatrudnionych jest uzyskanie ubezpieczenia dla osób o niskich dochodach. Jak sama nazwa mówi podstawą tego ubezpieczenia jest niski dochód, a dokładniej kwoty:

776 – dla osoby samotnie gospodarującej,

600 zł – dla osoby w rodzinie.

W celu uzyskania świadczenia z tego tytułu konieczne jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego. Niniejsze ubezpieczenie udzielane jest terminowo. Okres ten wynosi 90 dni, jednakże może być on przedłużony.

Dodaj komentarz