Egzamin eksternistyczny uzupełnia wykształcenie i otwiera drogę w przyszłość

Egzamin eksternistyczny uzupełnia wykształcenie i otwiera drogę w przyszłość

Egzamin eksternistyczny

Egzamin eksternistyczny to ważne narzędzie edukacji w wielu dziedzinach kształcenia. Stosowany jest w polskim systemie oświaty w głównym nurcie edukacji zaledwie od 2017 roku, ale doskonale funkcjonuje od lat choćby w kształceniu zawodowym. Jeszcze do niedawna z egzaminu eksternistycznego mogły korzystać osoby starające się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Co trzeba wiedzieć o egzaminie eksternistycznym?

Egzamin eksternistyczny  wprowadzono w celu umożliwienia osobom dorosłym ukończenie kolejnych etapów kształcenia. Funkcjonuje w szkołach dla dorosłych na kilku poziomach kształcenia:

  • w szkole podstawowej
  • w liceum ogólnokształcącym
  • w branżowych szkołach  I stopnia
  • w branżowych szkołach II stopnia

Aby wziąć udział w egzaminie eksternistycznym i w ten sposób uzupełniać wykształcenie należy mieć ukończone 18 lat i w tym danym momencie nie można być uczniem ani szkoły dziennej ani wieczorowej. To narzędzie przeznaczone jest dla osób, które z różnych względów porzuciły szkołę i zrezygnowały lub musiały zrezygnować z kształcenia systemowego. Nie ma tu też znaczenia jak dawno porzuciły szkołę i jak dużo czasu upłynęło od tego momentu. Przyszły adept kształcenia eksternistycznego nie musi również pracować, by za pomocą egzaminu eksternistycznego powrócić na ścieżkę edukacji.

Co zrobić, aby przystąpić do egzaminu eksternistycznego?

Wbrew nazwie egzamin eksternistyczny nie ogranicza się wyłącznie do samego egzaminu. Warunkiem przystąpienia do niego jest ukończenie kursu eksternistycznego dla wybranego typu szkoły. Kurs trwa zwykle 9 miesięcy i realizowany jest w formie zaocznej, co drugi weekend. Udział w kursie oraz egzamin jest dla dorosłego ucznia odpłatny. Obowiązkowy udział w kursie tworzy jednocześnie wyraźny podział roku na sesje egzaminacyjne, które organizuje się dwa razy w roku:

  • jesienią – od 1 do 31 października
  • zimą –  od 1 do ostatniego dnia lutego

Szczegółowy harmonogram sesji i egzaminów co roku ogłasza dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Można go znaleźć na oficjalnej stronie internetowej CKE.

Jak zgłosić się do egzaminu eksternistycznego?

Warunkiem przystąpienia do egzaminu eksternistycznego jest ukończenie kursu z zakresu danego typu szkoły. Po ogłoszeniu terminów egzaminów widniejących na stronie CKE, uczestnik musi złożyć wniosek o dopuszczenie do egzaminu. Jednak musi to zrobić nie później niż na dwa miesiące przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej. Ostateczną decyzję o dopuszczeniu kandydata podejmuje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Na swoją decyzję ma 14 dni od momentu wpłynięcia do niej wniosku kandydata. To czas na decyzję i czas na zawiadomienie słuchacza o wynikach postępowania kwalifikacyjnego.

Wraz z decyzją o zakwalifikowaniu się kandydata, zobowiązany on jest do ostatecznej deklaracji oraz wniesienia opłaty za zadeklarowane we wniosku egzaminy. Każdy przedmiot objęty egzaminem wyceniany jest odrębnie. Kandydat dopuszczony do tego etapu edukacji powinien nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej poinformować dyrektora OKE o wybranych przez siebie przedmiotach i egzaminach. Do deklaracji należy załączyć dowód opłaty za egzamin i każdy z przedmiotów.

Uczestnik sesji egzaminacyjnej opłaca każdy z przedmiotów wg oficjalnej stawki, która co roku może nieco się różnić. Może również złożyć wniosek o zwolnienie z opłaty ze względów socjalnych. Aktualne informacje o opłatach znajdują się na stronie okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Jak przebiegają egzaminy eksternistyczne?

Egzaminy eksternistyczne na każdym poziomie nauczania posiadają formę pisemną. Kandydat otrzymuje arkusz egzaminacyjny do każdego z przedmiotów. W arkuszu znajdują się zadania zamknięte wielokrotnego wyboru oraz otwarte, wymagające poszerzonej wypowiedzi pisemnej. Zadania sprawdzają zasób wiedzy oraz umiejętności wypowiedzi pisemnej.

Każde z zadań oceniane jest odrębnie na podstawie uzyskanych punktów. Maksymalna ich ilość widoczna jest dla kandydata w arkuszu. Kandydat razem z arkuszem otrzymuje szczegółowe instrukcje w jaki sposób należy wykonać każde z zadań. Ta cześć arkusza stanowi jednocześnie swoisty test na czytanie ze zrozumieniem.

Dodaj komentarz