Ile trwa egzamin ósmoklasisty?

Ile trwa egzamin ósmoklasisty?

Ile trwa egzamin ósmoklasisty?

Egzamin ósmoklasisty po raz pierwszy przeprowadzono w 2019 roku. Jest odpowiednikiem wcześniejszego egzaminu gimnazjalnego. Jednak jego formuła jest nieco inna. O czym musisz wiedzieć przystępując do tego egzaminu? Ile on właściwie trwa?

Podstawowe informacje o egzaminie

Samo słowo „egzamin” wywołuje nieprzyjemne odczucia. Takie formy sprawdzania wiedzy/umiejętności są od zawsze powodem dużego stresu wśród uczniów, ale także wśród ich rodziców i nauczycieli. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem kończącym edukację w szkole podstawowej. Weryfikuje on dotychczas zdobytą wiedzę uczniów. Jest on w przeciwieństwie do matury egzaminem obowiązkowym, koniecznym do uzyskania podstawowego wykształcenia. Wyjątkiem od tej zasady są laureaci oraz finaliści olimpiad przedmiotowych(z których przeprowadza się egzamin ósmoklasisty) o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim. Tacy uczniowie są zwolnieni z egzaminu i otrzymują z danego przedmiotu najwyższy wynik. Nie ma określonego progu zdawalności egzaminu ósmoklasisty. Oznacza to więc, że nie można nie zdać egzaminu ósmoklasisty. Od ilości zdobytych punktów na egzaminie zależy jedynie kolejność przyjmowania uczniów do poszczególnych szkół ponadpodstawowych. Egzamin ten przeprowadza się w trzech częściach. Arkusze egzaminacyjne składają się zarówno z zadań zamkniętych jak i otwartych. Wyniki uczniowie poznają na początku lipca. Podawane są one w formie procentowej oraz w skali centylowej, odpowiednio dla każdego z egzaminów.

Z jakich przedmiotów jest egzamin ósmoklasisty?

Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany jest z trzech podstawowych przedmiotów:

  • język polski
  • matematyka
  • język obcy nowożytny(do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński, włoski)

Ile trwa każdy egzamin?

Daty poszczególnych części egzaminów, to kolejno następujące po sobie dni. Czas trwania uzależniony jest od przedmiotu, z którego jest przeprowadzany. Pierwszego dnia przeprowadza się egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut. Drugi dzień to egzamin z matematyki, trwający 100 minut. Ostatni, trzeci dzień weryfikuje wiedzę z języka obcego i trwa zaledwie 90 minut. W uzasadnionych przypadkach czas trwania egzaminu jest wydłużony. Centralna Komisja Egzaminacyjna wyznacza wydłużenie czasu egzaminu następująco: język polski: 180 minut, matematyka: 150 minut, język obcy: 135 minut. Kwestia wydłużenia czasu egzaminu ósmoklasisty dotyczy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i specyficznych trudnościach w uczeniu się. Tylko co właściwie oznacza? Uczniowie są uprawnieni do wydłużenia czasu egzaminacyjnego w przypadku:

  • posiadania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność,
  • posiadania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także specjalistycznej(np. logopedycznej),
  • chorób przewlekłych lub czasowej niesprawności spowodowanej np. urazem,
  • objęcia szkolną pomocą psychologiczno-pedagogiczną(odpowiednio uzasadnione)
  • cudzoziemcy ze znajomością języka polskiego ograniczającą szybkie i właściwe zrozumienie tekstu czytanego.

Wydłużenie czasu egzaminu najczęściej dotyczy uczniów: z autyzmem, słabowidzących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, cukrzycą, niepełnosprawnościami sprzężonym czy specyficznymi trudnościami w nauce.

Co zabrać na egzamin?

Dozwolone są przybory do pisania o czarnym tuszu/atramencie. W przypadku egzaminu z matematyki wolno mieć przy sobie także linijkę. Zabrania się korzystania z kalkulatora, słownika oraz urządzeń elektronicznych. Warto podkreślić także, że na egzaminie obowiązuje strój galowy.

<h2>Kiedy w tym roku szkolnym wypada egzamin ósmoklasisty?</h2>

Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany jest w maju. W czerwcu natomiast jest dodatkowy termin dla uczniów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli stawić się w pierwszym terminie.

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023:

język polski- 23.05.2023 r.
matematyka- 24.05.2023 r.
język obcy nowożytny- 25.05.2023

Każda z części egzaminu rozpoczyna się o godzinie 9.

Dodaj komentarz