Czy stypendium powinniśmy wliczać do dochodu?

Czy stypendium powinniśmy wliczać do dochodu?

Większość stypendiów jest wolna od podatku, ale nie wszystkie, a niektóre są ograniczone do określonej kwoty. Stypendyści powinni wiedzieć, które dochody można pominąć w zeznaniu rocznym, a które należy wykazać w zeznaniu PIT.

Stypendium szkolne na edukację

Ustawa o systemie oświaty reguluje rodzaje opłat oraz sposób podziału środków przeznaczonych na dzieci korzystające z pomocy społecznej. Zgodnie z regulaminem stypendia szkolne mogą być przyznawane uczniom w formie: pełnego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach programu nauczania, a także udział w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w szczególności zakup podręczników. Sposób, w jaki zarządy społeczności ustalają wysokość stypendiów szkolnych na podstawie sytuacji materialnej i innej sytuacji uczniów i ich rodzin oraz formę przyznawania stypendiów na podstawie potrzeb uczniów mieszkających w społeczności. Ponadto zarządy społeczności decydują o tym, jakie iw jaki sposób przyznawane są stypendia szkolne.

PIT-8C z informacją o wypłaconych stypendiach

Po zakończeniu roku podatkowego instytucja przyznająca sporządza informację podatkową PIT-8C o przyznanych stypendiach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Do końca lutego 2019 r. przesłali taką informację do beneficjentów i organów podatkowych. Część E formularza PIT-8C wskazuje kwotę wypłaconego świadczenia, kwotę zwolnienia, pozostałą kwotę podlegającą opodatkowaniu oraz kwotę zaliczki w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o PIT. Kwotę wypłaconego stypendium wpisuje się w rubryce „a”. Jeśli limit 3800 zł nie zostanie przekroczony, ta sama wartość powtórzy się w kolumnie „b”. W tym przypadku nie ma kwoty podlegającej opodatkowaniu i nie trzeba wykazywać dochodu na formularzu. Jednak kwoty stypendium powyżej limitu 3800 zł podlegają opodatkowaniu. Kolumna „c” pokazuje „nadwyżkę”, czyli różnicę między zapłaconą kwotą a kwotą wolną od podatku. To właśnie tę różnicę należy przenieść do formularza PIT-37. Kolumna „d” w formularzu PIT-8C ma na celu wskazanie kwoty zaliczki na podatek dochodowy, jeśli występuje.

Które stypendia są zwolnione z PIT?

Stypendyści, którzy otrzymują stypendia na podstawie ich stopnia naukowego i tytułu zawodowego, nie muszą martwić się o składanie podatków. Dotyczy to również Stypendium za osiągnięcia artystyczne. Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym doktoranci nie muszą wnosić dodatkowych opłat niezależnie od ich wysokości. Zwolnione z podatku są również stypendia i stypendia przyznawane za zasługi w nauce na specjalnych warunkach. Są to granty zatwierdzane przez Dyrektora Nauki i Szkolnictwa Wyższego (po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego) lub Ministra Edukacji Narodowej. Zwolnione z podatku są również stypendia finansowane z funduszy stypendialnych organizacji działających w interesie publicznym (organizacji pozarządowych, takich jak fundacje i stowarzyszenia).

Kiedy stypendium wlicza się do dochodu?

W niektórych przypadkach stypendyści muszą rozwiązać te problemy. Obowiązek ten dotyczy studentów, których dochód z tego tytułu przekracza w danym roku podatkowym 3800 zł. zł. Zrobią to pod warunkiem, że otrzymają dofinansowanie zgodnie z uchwałami samorządu lub organizacji pozarządowych. Co będą pamiętać? Ten sam limit pieniężny dotyczy wielu stypendiów, takich jak stypendia z dwóch różnych źródeł. Jednak stypendyści nie są zobowiązani do płacenia podatków w całości. Rozliczają tylko nadwyżki powyżej pewnego limitu.

Dodaj komentarz