Jak napisać wniosek o stypendium? Porady

Jak napisać wniosek o stypendium? Porady

Stypendia socjalne to podstawowa forma pomocy dla studentów, których nie stać na studiowanie na wymarzonym kierunku lub uczelni. Ich głównym zadaniem jest wyrównanie szans. Sposób ubiegania się o stypendium socjalne może być obecnie trudny do zrozumienia i wygląda inaczej na każdej uczelni. Jak napisać wniosek o stypendium socjalne? Gdzie mogę złożyć wniosek?

Rodzaje stypendiów na uczelniach

W ramach środków publicznych Uczelnia przyznaje Stypendia Rektora dla najlepszych studentów, stypendia socjalne dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, stypendia specjalne dla studentów niepełnosprawnych, stypendia ministerialne za wybitne osiągnięcia oraz jednorazowe stypendia dla studentów. Osoby, które tymczasowo znajdują się w trudnej sytuacji. A co jeśli studiujesz kilka kierunków jednocześnie? Stypendium danego rodzaju można wtedy otrzymać tylko na jednym, wybranym przez siebie kierunku studiów. Jednak dana osoba może otrzymywać różne rodzaje powyższych treści. Równoczesne otrzymywanie stypendiów (np. Stypendium Rektora i Stypendium Ministra), pod warunkiem, że wysokość Stypendium Społecznego i Stypendium Rektora nie przekracza 2435,80 zł miesięcznie. Oczywiście założeniem jest, aby każda z uzyskanych korzyści spełniała kryteria.

Jakie są kryteria przyznawania stypendium rektora?

Warunkiem otrzymania stypendium dyrektora za wybitne wyniki w nauce w poprzednim roku szkolnym jest średnia ważona wszystkich ocen ze sprawdzianów i zaliczeń uzyskanych w poprzednim roku szkolnym (z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku). W przypadku podwyższenia ocen niedostatecznych do średniej w drugim semestrze, do średnich ocen z pierwszego i drugiego semestru przelicza się poszczególne oceny. Jeżeli student uzyska punkty bez oceny, takie punkty nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu średniej ocen stypendialnych.

Wymagania i dokumenty do stypendium socjalnego

Zgodnie z polskim prawem odpowiedzialność pełnoletniego ucznia spoczywa przede wszystkim na jego rodzinie. W większości przypadków to rodzice ponoszą koszty edukacji, opłacając mieszkanie, wyżywienie, dojazdy i pomoce naukowe. Co jeśli rodziny nie stać na takie wydatki? Rozwiązaniem jest stworzenie systemu stypendiów socjalnych. Każda uczelnia ma swoje wymagania dotyczące dokumentacji stypendiów socjalnych. Zawsze wymagany jest wniosek o stypendium socjalne sporządzony przez studenta wraz z zaświadczeniem o dochodach rodziców. Na tym kończą się podobieństwa, a zaczynają trudności. Każda uczelnia sama decyduje, jak napisać wniosek, jak i gdzie go złożyć oraz jakie inne wymagane dokumenty. Dużym pytaniem jest moment, w którym student lub kandydat otrzymuje informację o tym, czy otrzyma stypendium i w jakiej wysokości. Najczęściej dzieje się to już w trakcie roku szkolnego, a nawet później przy pierwszym przeniesieniu.

Jak napisać list motywacyjny o stypendium? Porady

List motywacyjny na stypendium jest dokumentem formalnym (podobnie jak podanie o pracę), więc wszystkie formalności warto załatwić już na starcie – w prawym górnym rogu umieść datę i miejsce oraz poprawnie wpisz swój profil, tak jak w przypadku CV . Będziesz musiał wprowadzić poniżej dane odbiorcy – w zależności od tego, do kogo wysyłasz list. Jeśli starasz się o stypendium na uczelni, pamiętaj o tytule naukowym dziekana. Pamiętaj również o umieszczeniu odpowiednich zwrotów grzecznościowych w liście motywacyjnym stypendium. Na początku, szanowny panie/pani, na końcu jesteście wierni lub jesteście wierni. Wprowadzenie do listu motywacyjnego o stypendium powinno zaczynać się od zwykłej formuły: Błagam o przyznanie mi stypendium… . Później musisz określić lata, w których chcesz otrzymać zasiłek i krótko wyjaśnić, dlaczego go potrzebujesz.

Dodaj komentarz