Jak rozliczyć stypendium dziecka 2023?

Jak rozliczyć stypendium dziecka 2023?

Jak rozliczyć stypendium dziecka 2023?

Niestety, nie wszystkie stypendia są zwolnione z podatku. Dlatego warto wiedzieć, co trzeba rozliczać, a co nie, aby potem nie mieć żadnych kłopotów z Urzędem Skarbowym. Jakie stypendia należy szczególnie wziąć pod lupę? Jak uporać się z tym zadaniem?

Jakie stypendia są zwolnione z podatku?

Na szczęście w większości przypadków takie wsparcie finansowe (np. za dobre wyniki w nauce i odpowiednie zachowanie) nie podlega konieczności opodatkowania. W związku z tym nie trzeba ich uwzględniać w rozliczeniu rocznym. Chodzi tutaj np. o zapomogi wypłacane na podstawie przepisów ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym (tak samo, jak stopniach naukowych i tytule w zakresie sztuki). Prawo wyszczególnia na tej płaszczyźnie również stypendia doktoranckie, które są wypłacane na podstawie przepisów z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Warto tutaj wspomnieć też o zapomogach naukowych i tych za wyniki w nauce, które są przyznawane (na specjalnych zasadach), a potem wypłacane np. przez jednostki samorządu terytorialnego, organy administracji rządowej, czy organizacje społeczne. Jeśli dziecko (oprócz wyżej wymienionych przypadków) nie otrzymało żadnych innych pieniędzy, ani nie osiągnęło dochodów (np. w ramach pracy na bazie umowy zlecenie itp.), to nie trzeba przejmować się rozliczeniem rocznym.

Jak to wygląda w przypadku stypendiów zagranicznych?

Twoja pociecha uczy się w innym kraju niż Polska? Tam otrzymuje wsparcie finansowe w postaci stypendium za dobre wyniki w nauce? W tym przypadku także nie trzeba zadawać sobie pytania, <a href=”https://witrynaszkolna.pl/“>jak rozliczyć stypendium dziecka 2023</a>. Warto wyjaśnić, że obowiązkiem podatkowym nie są objęte stypendia, a także inne świadczenia pomocy materialnej, które są przyznawane przez polskie i zagraniczne podmioty. Chodzi tutaj m.in. o świadczenia uzyskiwane w ramach międzynarodowego programu Erasmus+. Jeśli ktoś wyjechał uczyć się na pewien okres do innego kraju i otrzymuje tam stypendium, to nie musi tego rozliczać. Chodzi tutaj nie tylko o studentów, ale także o kadrę akademicką. Wynika to natomiast z rozporządzenia Ministra Finansów.

Kiedy trzeba wypełnić PIT?

Niestety, polskie prawo wyszczególnia pewne przypadki, kiedy to rozliczenie z Urzędem Skarbowym (właściwym ze względu na miejsce zamieszkania) jest niestety obligatoryjne. Formularzem PIT-8C muszą zainteresować się rodzice dzieci lub studenci, którzy otrzymali opodatkowane stypendia. Bardzo duże znaczenie na tej płaszczyźnie ma łączna kwota. O obowiązkowym rozliczeniu z „fiskusem” nie mogą zapomnieć osoby, które otrzymały w skali jednego roku kalendarzowego więcej niż 3 800 PLN. Jest to bowiem limit kwoty podlegającej zwolnieniu z podatku – w tym przypadku. Bardzo istotne jest to, że opodatkowaniu będzie podlegała jedynie nadwyżka od tej kwoty. Czyli jeśli ktoś otrzymał 5000 PLN, to nadwyżka wyniesie 5000 PLN – 3800 PLN = 1200 PLN. Co jeszcze ma tutaj znaczenie? To, skąd pochodzą pieniądze na stypendia. Rozliczeniem muszą zająć się np. rodzice dzieci, które uzyskały wsparcie finansowe z tytułu uchwały konkretnego samorządu lub pozarządowej organizacji pożytku publicznego itp.

Do kiedy trzeba wypełnić PIT?

Jeśli w wyniku otrzymanego stypendium powstał obowiązek podatkowy, to należy koniecznie ująć to zagadnienie w zeznaniu rocznym (na podstawie informacji przesłanej przez konkretną instytucję, która w ten sposób wsparła ucznia, czy studenta). Jak otrzymałeś stypendium w 2022 roku, to musisz to rozliczyć w zeznaniu rocznym do 30 kwietnia 2023 roku.

Dodaj komentarz