Stypendium unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Stypendium unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Bardzo często można usłyszeć o zdolnych studentach otrzymujących stypendium, niewielu jednak wie, że tego typu świadczenia nie są zarezerwowane jedynie dla uczniów uczelni wyższych. Czym jest stypendium unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych?

Dotacje z Unii

Stypendium unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych jest świadczeniem przyznawanym w ramach akcji wyrównywania szans “edukacyjnych poprzez programy stypendialne”. Przysługuje ono uczniom szkół ponadgimnazjalnych, tak więc w jego skład wchodzić będą licea, technika, oraz szkoły zawodowe. Kwota stypendium wynosi 4560 zł i wypłacana jest w okresie 12 miesięcy. Tak więc plano uczeń zakwalifikowany do programu będzie otrzymywać 380 zł miesięcznie. Ilość uczniów kwalifikujących się do stypendium nie jest stała, ich liczba ustalana jest osobno na każdy rok dydaktyczny.

Warunki otrzymania stypendium

Świadczenie wypłacane jest dla najzdolniejszych uczniów, poza wymaganiem odpowiednich wyników edukacyjnych istnieje również wymóg posiadania określonego progu dochodów w przeliczeniu na jednego członka rodziny. Wynika to z faktu, że głównym założeniem programu jest wyrównywanie szansy w zestawieniu pomiędzy uczniami z rodzin najbiedniejszych i tymi bardziej zamożnymi. Prób dochodowy na członka rodziny wynosi 1008 zł. W przypadku rodzin, w których skład wchodzi dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności, próg ten został podniesiony do 1166 zł. W przypadku spełnienia warunku dochodowego konieczne jest również uzyskanie jednego z poniższych osiągnięć:
– Średnia na świadectwie nie niższa niż 5,1
– Status laureata bądź finalisty turnieju/olimpiady
– Średnia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych to min. 5.33
Podczas składania wniosku o stypendium konieczne jest również przygotowanie specjalnego planu rozwoju ucznia, który zawierać będzie opis poszczególnych kroków mających doprowadzić do maksymalnego wykorzystania potencjału edukacyjnego ucznia. Należy dołączyć również dokumenty poświadczające uzyskiwany przez członków rodziny dochód, takie jak np. zaświadczenie z urzędu skarbowego nt. dochodów. Co więcej, w przypadku rodzin, w skład których wchodzą dzieci niepełnosprawne, wymagane jest zaświadczenie o tym poświadczające. Warto również pamiętać, by do wniosku dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych ucznia – bez tego dokumentu niemożliwe będzie zakwalifikowanie ucznia do listy rankingowej. Warto zaznaczyć, że wymagania te nie są stałe, zarówno wymagania odnośnie do dochodu, jak i osiągnięć edukacyjnych ucznia ustalane są niezależnie na każdy rok dydaktyczny, warto więc na bieżąco sprawdzać je na stronie ministerstwa edukacji.

pisanie egzaminu

Pieniądze nie tylko dla ucznia

Warto zaznaczyć, że plan edukacyjny zakłada, że piecze nad uczniem sprawować będzie konkretny nauczyciel, który dbać będzie o jego prawidłowy rozwój edukacyjny. W przypadku zakwalifikowania się ucznia do programu stypendialnego nauczyciel ten będzie miał możliwość uzyskania jednorazowego świadczenia w wysokości 700 zł brutto, niezależnie od posiadanych dochodów. Wśród obowiązków w.w nauczyciela, leżeć będzie również dopilnowanie, by otrzymywane przez ucznia fundusze rozdysponowane były w taki sposób, by jak najlepiej wpłynąć na jego rozwój naukowy.

Czy łatwo jest uzyskać stypendium?

Jak widać, uzyskanie stypendium unijnego wcale nie jest takie proste. Wymagane bowiem będą poza odpowiednimi wynikami edukacyjnymi liczne dokumenty. Warto jednak zaznaczyć, że aktualnie ich uzyskanie nie będzie wymagać dużej ilości odwiedzin w licznych urzędach. Większość wymaganych dokumentów może zostać pozyskana online bez wychodzenia z domu. W takiej sytuacji złożenie wszystkich potrzebnych zaświadczeń nie będzie już wydawać się aż tak problematyczne. Warto również zaznaczyć, że dla wszystkich zakwalifikowanych do stypendium uczniów dodatkowe fundusze mogą być szansą na rozwój w dziedzinach, do których nigdy wcześniej nie mieli oni dostępu ze względu na barierę finansową swoich rodziców, w takiej sytuacji, można potraktować uzyskiwane pieniądze jako bardzo dobrą inwestycję w przyszłość dziecka.

Dodaj komentarz