Stypendium w szkole policealnej – cenne informacje

Stypendium w szkole policealnej – cenne informacje

Przyjęło się myśleć, że stypendium można uzyskać wyłącznie w szkołach wyższych bądź jeżeli dotyczy to szkoły niższej, objęte programem stypendialnym są szkoły, które kształcą w zwyczajnym trybie. To nieprawda. Stypendium może też uzyskać słuchacz szkoły policealnej. 

Czym jest stypendium?

Na początek warto wyjaśnić sobie, czym jest stypendium. Stypendium to świadczenie pieniężne, które wypłacane jest zazwyczaj osobom, które osiągnęły bardzo dobre wyniki w nauce, sztuce lub sporcie. Stypendium mogą otrzymać zarówno uczniowie szkół podstawowych, jak i średnich, a także uczniowie szkół policealnych. W przypadku szkół wyższych uprawnieni do otrzymania stypendium są studenci studiów licencjackich, magisterskich, jak i doktoranckich. Co ciekawe, stypendium w szkole wyższej mogą otrzymać także pracownicy tych placówek. Przyznawane jest ono na prowadzenie badań naukowych.

Stypendia w szkole policealnej – rodzaje

Wiemy już zatem, że słuchacze w szkołach policealnych są uprawieni do otrzymania stypendiów. Jakie rodzaje stypendiów w takim przypadku możemy wyróżnić? Są to przede wszystkim dwa rodzaje świadczeń:

  • stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki,
  • stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki

Ten rodzaj stypendium przyznawany jest osobom bezrobotnym jako wsparcie w celu kontynuowania nauki. Poprzez dalszą naukę rozumiemy w tym przypadku naukę na wyższym poziomie niż ostatnio zakończony lub jej kontynuację na tym samym poziomie, lecz na kolejnym semestrze. Oznacza to, że uprawieni do tego stypendium są słuchacze szkół ponadpodstawowych dla dorosłych, szkół policealnych lub studiów wyższych (z zastrzeżeniem, że studia te muszą mieć formę niestacjonarną).

Warunkiem do otrzymania tego stypendium jest rejestracja w powiatowym urzędzie pracy w charakterze osoby bezrobotnej oraz brak kwalifikacji zawodowych. Aby otrzymać stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki, należy również w ciągu 12 miesięcy od momentu rejestracji w urzędzie pracy podjąć dalszą naukę. Co ważne, beneficjentami tego stypendium mogą być jedynie osoby, których dochód na osobę w momencie rozpoczęcia nauki nie przekroczył wysokości dochodu, który uprawnia do uzyskania świadczeń z tytułu pomocy społecznej.

Aby uzyskać stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki, trzeba złożyć wniosek o jego przyznanie wraz z załącznikami. W załącznikach powinno znaleźć się zaświadczenie o podjęciu nauki, dochodach w rodzinie oraz świadectwo ukończenia szkoły. Wniosek można złożyć w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia dalszej nauki. Prawo do uzyskania stypendium przysługuje już od dnia rozpoczęcia nauki.

Wysokość stypendium wynosi 100% zasiłku dla bezrobotnych.

Stypendium można otrzymywać przez 12 miesięcy od momentu, w którym rozpoczęliśmy naukę. Co ważne, starosta może podjąć decyzję o przedłużeniu nam wypłacania tego stypendium przez cały okres nauki. Stypendium może być również wypłacane po podjęciu pracy, lecz jego wysokość zostanie zmniejszona do 20 % wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

stypendium w szkole policealnej

Stypendium ministra właściwego do spraw nauki i wychowania

Stypendia w szkole policealnej to nie tylko pomoc pieniężna dla osób w ciężkiej sytuacji materialnej. Świadczy o tym stypendium ministra właściwego do spraw nauki i wychowania.

Stypendium to mogą otrzymać osoby, które uzyskały wybitne osiągnięcia edukacyjne, np. zostały laureatami olimpiad naukowych na szczeblu międzynarodowym bądź krajowym, są laureatami konkursów organizowanych przez instytucje naukowe lub stowarzyszenia naukowe, mają najwyższe wyniki w nauce, uczestniczą w zajęciach uczelnianych jako wybitni uczniowie. W końcu przyznawane jest ono za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu.

Wniosek o przyznanie stypendium przedstawia kuratorowi oświaty rada pedagogiczna szkoły, do której uczęszcza wybitny uczeń. Kurator z kolei do dnia 30 lipca danego roku przedstawia ministrowi wnioski o przyznanie stypendium. Stypendium to przyznaje minister właściwy do spraw nauki i wychowania.

Począwszy od roku 2011 wysokość stypendium to 3000 zł.

Zachęcamy do przeczytania innych artykułów na portalu Witryna Szkolna.

stypendium w szkole policealnej

Dodaj komentarz