Wszystko co należy wiedzieć o stypendiach w szkole średniej

Wszystko co należy wiedzieć o stypendiach w szkole średniej

Stypendium stanowi wsparcie finansowe dla ucznia szkoły średniej, który osiąga wysokie wyniki w nauce, posiada szczególne umiejętności, bądź znajduje się w trudnej sytuacji społeczno-socjalnej. Są one przyznawane w różnych okresach w roku, zatem warto jest śledzić bieżące informacje umieszczane na stronach internetowych szkół a także stronach rządowych. Zatem w jakiej wysokości i w jaki sposób kiedy i jakie stypendia może uzyskać uczeń szkoły średniej?

Jakie stypendia może zdobyć uczeń szkoły średniej?

Stypendia uzależnione są od określonych kryteriów, które powinien spełnić uczeń liceum, technikum bądź innej szkoły średniej, aby je otrzymać.

I tak, w przypadku dobrych wyników w nauce, wysokich osiągnięć naukowych, zdobywania tytułów laureata olimpiady lub konkursu można ubiegać się o stypendium za wyniki w nauce. Jest ono przeznaczone dla uczniów, którzy dotychczas mogą poszczycić się osiągnięciami w nauce, jako wynagrodzenie trudów za wykonaną pracę naukową.

Kolejnym rodzajem stypendium jest stypendium artystyczne. Przyznawane jest uczniom, którzy posiadają osiągnięcia w dziedzinie artystycznej, np. malarstwie, rzeźbiarstwie, śpiewaniu czy tańcu. Jest to rodzaj stypendium, które jest najbardziej popularne w szkołach o profilu artystycznym.

Uczniowie szkoły średniej mogą się również starać o przyznanie stypendium sportowego. Skierowane jest do uczniów, którzy osiągają sukcesy w dowolnej dyscyplinie sportu. Aby zdobyć stypendium sportowe konieczne jest posiadanie dobrych wyników w sporcie na poziomie krajowym lub międzynarodowym.

Istnieje również możliwość uzyskania stypendium socjalnego. Jest ono skierowane w szczególności do uczniów pochodzących z rodzin o niskim dochodzie na jednego członka rodziny. Stypendium socjalne umożliwia zdolnym uczniom, osiągającym dobre wyniki w nauce, dalszy rozwój oraz możliwość edukacji.

Gdzie szukać informacji o stypendiach?

Najbardziej popularną formą poszukiwania informacji o stypendiach jest Internet. Bardzo często informacje o programach stypendialnych w pierwszej kolejności pojawiają się na stronach internetowych organizacji rządowych, samorządowych bądź oświatowych.

Stypendia są przydzielane na poziomie ogólnopolskim, na przykład stypendium Prezesa Rady Ministrów czy stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Wówczas informacje o aktualnych programach stypendialnych pojawiają się na stronie rządowej.

Uczniowie szkół średnich mogą ubiegać się również o stypendium przydzielane przez prezydenta miasta, marszałka województwa czy władze gminy. Wówczas informacje o aktualnych programach stypendialnych znajdują się na oficjalnych stronach instytucji samorządowych.

Programy stypendialne są również oferowane przez placówki oświatowe, kuratoria oświaty czy uczelnie wyższe. Wobec tego aktualne informacje odnośnie stypendiów znajdują się odpowiednio na stronach internetowych tych jednostek.

W jakiej wysokości przyznawane jest stypendium?

Zasadą jest, że wysokość każdego ze stypendiów określana jest indywidualnie przez organ lub jednostkę przyznającą stypendium. Wobec tego niemożliwym jest określenie jednoznacznej kwoty stypendium za dobre wyniki w nauce, artystycznego, sportowego czy socjalnego.

Każde z nich podlega corocznej weryfikacji i dostosowaniu do aktualnych potrzeb i wymagań. Jednak średnia kwota, jaką przyznaje się uczniom szkół średnich tytułem stypendium, wynosi od ok. 450 zł do 900 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy.

Wniosek o stypendium – termin

Termin złożenia wniosku o stypendium różni się w zależności od kategorii stypendium oraz jednostki oferującej. Jednak stypendia przydzielane są w okresie lutego i marca oraz września.

Warto jest zatem śledzić strony internetowe jednostki przyznającej stypendium, aby uzyskiwać aktualne informacje.

Wniosek o stypendium – jak wypełnić

W przypadku ogłoszenia startu programu stypendialnego, odpowiednia jednostka oferująca stypendium publikuje wzór wniosku, który należy wypełnić zgodnie z instrukcjami, zawartymi w jego treści.

Następnie należy zwrócić uwagę, czy konieczne jest dołączenie dodatkowych dokumentów w postaci świadectwa szkolnego, odpowiedniego zaświadczenia, zdjęć, filmów czy formularzy.

W przypadku stypendium socjalnego konieczne jest dołączenie informacji o miesięcznym dochodzie przypadającego na członka rodziny. Rodzice pomogą w uzyskaniu tego dokumentu.

Po wypełnieniu formularza, dołączeniu niezbędnych dokumentów należy wniosek podpisać i złożyć w odpowiedniej jednostce, oferującej stypendium oraz we właściwym terminie.

Dodaj komentarz