Indywidualny tok nauczania – jak wygląda?

Indywidualny tok nauczania – jak wygląda?

 

 

Każdy wyjątkowo uzdolniony uczeń ma możliwość rozwijania swoich talentów i ukończenia szkoły w krótszym czasie, pod warunkiem posiadania zgody dyrektora na indywidualny tok lub program studiów po spełnieniu określonych warunków. Są to formy pracy dla uczniów zdolnych, którzy są również uzdolnieni fizycznie. Sprawdź, na czym polega i czym różnią się poszczególne kursy od poszczególnych programów studiów.

 

Jak załatwić indywidualny tok nauki?

Zezwolenie na nauczanie indywidualne wydaje Dyrektor w określonym terminie. Jest przyznawany po roku studiów. Aby student lub uczeń mógł skorzystać z tego przywileju, należy przygotować wniosek o wydanie zezwolenia. Składa się go w szkole za pośrednictwem opiekuna. Do każdego wniosku należy dołączyć uwagi dyrektora szkoły. Powinna zawierać informacje o osiągnięciach, uzdolnieniach i zdolnościach ucznia. Dyrektorzy przyjmują zgłoszenia i uwagi korepetytorów, a także lekcje stworzone przez nauczycieli odpowiedzialnych za przydzielone przedmioty. Następnie zapoznał się ze stanowiskiem Rady Pedagogicznej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w tej sprawie. W kolejnym kroku podmioty te ogłaszają swoją decyzję za pomocą odpowiednich narzędzi prawnych. W przypadku pozytywnej opinii obu organów konieczne jest również uzyskanie zgody podmiotu sprawującego nadzór dydaktyczny nad szkołą (tj. kuratora oświaty).

Jak wygląda nauczanie indywidualne?

Indywidualny program kształcenia polega na realizacji przez ucznia jednego lub wszystkich zajęć edukacyjnych zgodnie z systemem, zamiast uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przewidzianych programem nauczania dla danej klasy. Uczeń ma prawo uczęszczać na wybrane kursy ponadgimnazjalne w swojej szkole lub innej szkole, na wybrane kursy w szkole ponadgimnazjalnej lub realizować część lub całość swoich kursów. Co więcej, kursy dwóch lub więcej klas mogą zostać otwarte w ciągu jednego roku, a klasyfikację można podwyższyć w dowolnym momencie. Celem poszczególnych programów edukacyjnych jest więc umożliwienie szczególnie uzdolnionym uczniom przyspieszenia przez kolejne etapy edukacji.

Realizacja programu

Realizując indywidualny plan nauki, uczą się w ramach jednego, kilku lub wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych przewidzianych programem szkolnym dla danej klasy, według planu dostosowanego do ich zdolności, zainteresowań i możliwości edukacyjnych. Indywidualne plany studiów przygotowywane poza kampusem są opracowywane przez wykładowców, którzy prowadzą kursy edukacyjne odpowiednie do wniosku o licencję. Studenci wykonują procedurę pod jego kierunkiem. Warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów przyjętych do realizacji indywidualnego programu studiów odbywa się na podstawie przepisów Szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Szkołach Publicznych oraz zgodnie z zasadami wewnętrznymi oceny szkolnej dla poszczególnych szkół, w Regulaminie ustala się z uwzględnieniem Ustawy o systemie oświaty i ww., na takich samych zasadach jak pozostałych uczniów szkoły.

Nauczanie indywidualne zalety

Z definicji nauczanie indywidualne jest formą kształcenia dzieci, którym stan zdrowia uniemożliwia uczęszczanie i pozostawanie w szkole. Tak się składa, że w ostatnich latach ta forma edukacji jest polecana także uczniom mającym trudności w szkole, nie zawsze ze względu na stan zdrowia, ale także uczniom mającym trudności w zachowaniu, problemach w nauce niektórych przedmiotów na lekcjach oraz uczniom mającym inwalidztwo. Ich ograniczenia w funkcjonowaniu szkół wynikają niekiedy z niedostosowania otoczenia do potrzeb (np. istniejące bariery architektoniczne, brak wykwalifikowanej kadry, nieodpowiednie metody nauczania, niedostosowanie). Sytuacja ta prowadzi do częstej, ale nie zawsze uzasadnionej organizacji nauczania indywidualnego.

Dodaj komentarz