Metody pracy z uczniem — cele i klasyfikacja

Metody pracy z uczniem — cele i klasyfikacja

Metody nauczania są tak różnorodne, że trudno je ująć w jedną klasyfikację. Niemniej jednak ujednolicenie praktyk klasowych jest konieczne dla poprawy jakości nauczania. Nauczyciele szkolni muszą dokładnie wiedzieć, jakie cele są możliwe do osiągnięcia przy zastosowaniu metod nauczania. Zrozumienie podstaw edukacji daje potężne rezultaty — dzieci mają chęć do nauki, a nawet skomplikowane tematy stają się dla nich zrozumiałe i interesujące.

Co należy rozumieć przez metodę pracy z uczniem?

Różnorodność definicji odzwierciedla zainteresowanie społeczności szkolnej modernizacją pedagogiki jako nauki.

Metoda uczenia się jest w praktyce pedagogicznej rozumiana jako droga informacji od nauczyciela do ucznia, wzór, który wyznacza przebieg procesu uczenia się i rozwój aktywności poznawczej ucznia. Koncepcja ta jest interpretowana jako uporządkowanie umiejętności nauczyciela w celu nawiązania komunikacji oraz jako sposób zaufania do współpracy z klasą i każdym uczniem z osobna.

Jakie są cele metod nauczania?

Głównym celem stosowania metod nauczania w klasie jest opanowanie materiału przez wszystkich uczniów i przejście do następnego tematu. Aby to osiągnąć, procedura musi być przeprowadzona etapami:

  • Osiągnięcie zrozumienia tematu, z wykorzystaniem materiałów wizualnych, które zwiększają zrozumienie tematu;
  • Utrwalenie umiejętności, sprawdzenie zaangażowania poznawczego uczniów;
  • Budowanie praktycznych umiejętności, bez których teoria nie ma sensu.

Zadania są wielopłaszczyznowe i każdy nauczyciel, przygotowując się do lekcji, tworzy plan ich realizacji.

Jakie są metody pracy z uczniem?

Mimo trudności w usystematyzowaniu zebranych informacji na ten temat pedagogice udało się wyodrębnić trzy grupy metod nauczania.

  • Metody organizacyjne klasyfikuje się ze względu na źródło prezentacji tematu — werbalne, wizualne lub praktyczne. W zależności od charakteru zajęć dydaktycznych wyróżnia się metody problemowe i ilustracyjne. Według logiki prezentacji — metody indukcyjne i dedukcyjne.
  • Metody kontrolne mają na celu potwierdzenie zdobytej przez uczniów wiedzy — są to samodzielne wykonywanie ćwiczeń, quizów, testów pisemnych i ustnych, egzaminów, ankiet itp.
  • Stymulujące metody mają na celu wzbudzenie w dziecku zainteresowania nauką, dążenia do bycia pierwszym i bycia za to nagradzanym. Odbywa się to poprzez konkursy i quizy, także zajęcia pozalekcyjne wzmacniające umiejętności praktyczne.

Nauczanie odbywa się również przy użyciu metod aktywnych i pasywnych, a coraz większą popularność zdobywają metody interaktywne i heurystyczne, które są jeszcze niedoskonałe i wymagają dalszego rozwoju.

Pojęcie metod nauczania i ich klasyfikacja

Przede wszystkim nauczyciel wybiera między nauczaniem biernym a aktywnym. W przypadku biernej metody, nauczyciel prowadzi lekcję, a uczniowie słuchają i robią notatki. Z kolei aktywne nauczanie zakłada udział uczniów we wszystkim, co dzieje się na lekcji. Szczegółowa klasyfikacja pomoże wyjaśnić, kiedy i jakie strategie i taktyki powinien zastosować nauczyciel:

  • Powszechne są metody werbalne — wykład, narracja, rozmowa, konsultacje osobiste;
  • Wizualizacja oznacza uzupełnienie wykładów pomocami — plakatami, schematami, materiałami audio i wideo;
  • Praktyczne podejście mówi samo za siebie — uczeń uczy się przedmiotu w praktyce. Ćwiczenia, które wykonuje samodzielnie, pomagają utrwalić poznane umiejętności.

Powyżej wymieniono tradycyjne techniki, które nauczyciele najczęściej wykorzystują w swojej pracy. Nauki pedagogiczne nie stoją w miejscu i co roku pojawiają się nowe rozwiązania. Należą do nich metody interaktywne, które są istotne ze względu na rozwój Internetu.

Dodaj komentarz