W jakich przypadkach przysługuje zwrot kosztów dojazdu na nauczanie indywidualne?

W jakich przypadkach przysługuje zwrot kosztów dojazdu na nauczanie indywidualne?

Wyjazd nauczyciela na nauczanie indywidualne realizowane jest na podstawie polecenia podróży służbowej. W takim przypadku nauczyciel ma prawo do zwrotu poniesionych kosztów tej delegacji. Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać zwrot poniesionych kosztów za dojazd na nauczanie indywidualne?

Dziewczyna zapisuje coś w zeszycie pod okiem korepetytorki // Nauczanie indywidualne. Na czym polega? Kto może z niego skorzystać?

Podróż służbowa a dojazd na nauczanie indywidualne

Warunkiem koniecznym do wypłacenia środków jest wydanie przez swojego pracodawcę polecenia służbowego. Dlatego Dyrektor szkoły, który wykonuje zadania kierownicze, może zlecić nauczycielowi, czyli swojemu pracownikowi pracę poza stałym miejscem, wyznaczonym w umowie o pracę. Zgodnie z artykułem 77 kodeksu pracy, nauczycielowi przysługuje zwrot kosztów podróży służbowej. Podstawowym zadaniem każdego pracownika jest wykonywanie wszystkich zadań na rzecz pracownika oraz pod jego nadzorem w miejscu i czasie, który został wyznaczonym przez pracodawcę. Dlatego tak ważne jest, aby umowa zawierała miejsce świadczenia pracy. Jest to o tyle ważne, ponieważ ustawa nie mówi nic na temat rozliczania kosztów podróży służbowej.

Zgodnie z artykułem 91 ustawy 1 Karty Nauczyciela wszystkie sprawy, które wynikają ze stosunku pracy, a nie są uregulowane przepisami ustawy, można zastosować się do przepisu Kodeksu pracy. Z kolei artykuł 775 kodeksu pracy informuje, że każdemu pracownikowi, który wykonuje polecenie służbowe poza miejscem pracy siedziby firmy, przysługuje pokrycie wszelkich kosztów związanych z podróżą służbową. Faktem jest, że każdy wyjazd nauczyciela do ucznia w celu indywidualnego nauczania jest wykonywany w ramach podróży służbowej. Warunki i wysokość należności, jaka przysługuje nauczycielowi, w takim przypadku reguluje rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej.

Kto określa środek transportu na dojazd na nauczanie indywidualne?

Zgodnie z artykułem 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej środek transportu, który będzie służył pracownikowi do odbycia podróży służbowej, określa pracodawca. W przypadku nauczycieli środek transportu wyznaczy dyrektor szkoły. Jeżeli nauczyciel złoży stosowny wniosek dyrektor, może wyrazić zgodę by podróż służbowa, odbyła się samochodem osobowym, motorowerem, motocyklem, który nie jest własnością pracodawcy. W tym przypadku pracownik może ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów związany z przejazdem do miejsca pracy. Jej wysokość jest iloczynem przejechanych kilometrów na jeden kilometr przebiegu, który został ustalony przez pracodawcę. Stawka za kilometr przebiegu określa ustawa o transporcie.

Jaki przysługuje limit zwrotu kosztu dojazdu?

Ustalenie warunków i zwrotu kosztów za dojazd do pracy samochodem służbowym, motorowerem lub motocyklem, który nie jest własnością naszego pracodawcy, określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury. Artykuł 3 określa, jaki powinien być limit przebiegu kilometrów, który jest uzależniony od ilości mieszkańców zamieszkałych daną gminę lub miejsce, w którym nauczyciel jest zatrudniony. Pracodawca ustala miesięczny limit kilometrów za jazdy lokalne.

Limity zwrotu kosztów dojazdu

Limit ustalany jest na podstawie liczby mieszkańców miasta lub gminy, w której pracownik został zatrudniony. Limit nie może przekroczyć:

  • 300 km w gminie lub mieście do maksymalnie 100 tys. mieszkańców.
  • 500 km w gminie lub mieście przekraczającym 100 tys. mieszkańców
  • 700 km w gminie lub mieście do ponad 500 tys. mieszkańców.

Na podstawie powyższej regulacji można przyjąć, że jeśli został przekroczony przysługujący miesięcznie limit kilometrów, wówczas w pozostałym zakresie przysługuje zwrot poniesionych kosztów przejazdu, które zostały udokumentowane fakturą lub biletami za środek transportu. Zwrot środków obejmuje również opłaty dodatkowe jak miejscówki, które uwzględniają posiadane przez pracownika ulgi za przejazd środkiem transportu, bez jaka względu to jest ulga. Jeżeli nauczanie indywidualne występuje w dłuższym okresie wówczasu, warto rozważyć zmianę warunków naszej umowy o pracę.

Dodaj komentarz