Wsparcie uczniów podczas pracy zdalnej nauczyciela wspomagającego

Wsparcie uczniów podczas pracy zdalnej nauczyciela wspomagającego

W dzisiejszych czasach nauczanie zdalne stało się niemal koniecznością także dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. To wywołało obawę, a także troskę o młodzież i dzieci wśród nauczycieli i rodziców. Ten artykuł przedstawi rolę nauczyciela wspomagającego w zdalnej pracy z uczniami.

Praca zdalna nauczyciela wspomagającego

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami a zdalne nauczanie

Zarówno uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jak i ci mający wystawione orzeczenie o specjalnym kształceniu muszą w szczególny sposób zostać objęci opieką podczas nauki na odległość. W jaki sposób zorganizować taką pracę? Jak nauczyciel może pomóc uczniom, którzy potrzebują od nich specjalnego wsparcia? Zgodnie z prawem każde dziecko musi mieć dostęp do edukacji. A zwłaszcza podczas zdalnej pracy, gdzie wykorzystywane są odpowiednie narzędzia oraz sposoby pracy, które są adekwatne do możliwości ucznia. Jeśli uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mają duży kłopot z metodą pracy używanej podczas edukacji zdalnej, wówczas mają prawo do skorzystania z alternatywnej metody edukacyjnej. Musi być ona zgodna z obowiązującymi warunkami oraz jego możliwościami.

 Kim jest nauczyciel wspomagający pracę ucznia?

Nauczyciel wspomagający pracę ucznia pomaga mu dostosować się do obecnej rzeczywistości. W ten sposób pomaga mu poprawnie komunikować się ze światem zewnętrznym. Zadania nauczyciela podczas pracy zdalnej z uczniami są inne każdego dnia. Wynikają one w głównej mierze z indywidualnych potrzeb ucznia, jego zaburzeń oraz z ogólnego sposobu funkcjonowania. Sam zawód nauczyciela wspomagającego jest nowy w całym systemie szkolnictwa w Polsce. Jest to jeden z najbardziej popularnych zawodów w placówkach integracyjnych jak przedszkolach, gdzie uczy się na co dzień dosyć duża grupa uczniów mających specjalne potrzeby edukacyjne. W szkołach ogólnodostępnych jest rzadziej spotykany nauczyciel wspomagający. Jednak do takich szkół mogą uczęszczać uczniowie z orzeczeniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Dobre praktyki podczas pracy zdalnej nauczyciela wspomagającego

Podczas stacjonarnej nauki nauczyciel na bieżąco koryguje zachowanie ucznia, a także udziela mu rad i wsparcia podczas nauki. Zdalne nauczanie jest to w dużej mierze niemożliwe. Można jednak wprowadzić kilka ważnych zasad, które bez problemu można wdrążyć, a zwłaszcza jeżeli nauczyciel wspomagający ma dużą elastyczność podczas wykonywania swojej pracy. Taką elastyczność nauczyciel wykorzystuje dla dobra ucznia podczas pracy zdalnej.

Bardzo ważny jest stały kontakt z uczniem oraz jego najbliższą rodziną. Kiedy nauczyciel jest w szkole z uczniem, może go obserwować i wprowadzać zmiany w zachowaniu, tak by pomóc mu w nauce oraz trudnościach, z którymi się zmaga. W momencie nauki zdalnych, kiedy nauczyciel jest obecny na lekcjach, to ma zdecydowanie mniejsze możliwości udzielenia mu pomocy i ingerowania. Uczniowie z SPE przebywają pod stałą opieką rodziców. Nauczyciel od nich musi się dowiedzieć, w jaki sposób funkcjonuje uczeń oraz co sprawia im największe kłopoty i jak się czują w danej sytuacji. Podczas pracy zdalnej nauczyciela wspomagającego rodzic odgrywa niebagatelną rolę. Informacje uzyskane od rodziców pozwolą nauczycielowi wybadać konkretne potrzeby dziecka.

Zmiana formy nauki zdalnej

Zdalnie nauczanie z uczniami z SPE odbywają się niemal codziennie. Podczas niej praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przybiera inną formę. Nauczyciel niestety nie może widywać się twarzą w twarz z uczniami każdego dnia. Można spotykać się za to online o stałej godzinie za pośrednictwem aplikacji Messenger przy wykorzystaniu kamerek online. Zajęcia prowadzone w takiej formie pozytywnie wpływają na ucznia. W ten sposób czuje on wsparcie, które okazuje mu nauczyciel. Ma możliwość również podzielenia się z nim wszystkimi emocjami, problemami i sukcesami. Podczas takich spotkań nauczyciel pomaga w odrabianiu lekcji z uczniami oraz wyjaśnia wszystkie trudności, które napotkało dziecko.

Dodaj komentarz