Charakterystyka stypendiów szkolnych

Charakterystyka stypendiów szkolnych

Na czym tak właściwie polega stypendium szkolne?

Jest to nic innego jak specjalistyczne świadczenie o charakterze czysto socjalnym, przeznaczone wyłącznie dla uczniów znajdujących się w niezwykle trudnej sytuacji materialnej. Ma ono w takim przypadku na celu umożliwienie skutecznej nauki takim osobom. Ponadto o tego typu nagrody pieniężne może pokusić się wybitnie uzdolniona młodzież mogąca pochwalić się niezwykle dobrą średnią swoich ocen. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres wynoszący minimum 1 miesiąc, przy czym nie może on przekroczyć łącznie 10 pełnych miesięcy w danym roku szkolnym. Natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów służb społecznych jest ono przeznaczane na okres nie krótszy niż jeden pełny miesiąc, oraz nie przekraczający 9 miesięcy w trakcie jednego roku szkolnego. Podsumowując stypendium naukowe to pieniądze przyznawane danemu uczniowi przez władze państwa, specjalną instytucję, tudzież fundatora w postaci osoby fizycznej w wyniku posiadania przez niego ponadprzeciętnych umiejętności i wiedzy w konkretnej dziedzinie mające na celu sfinansowanie mu dalszego rozwoju osobistego.

Kto może otrzymać stypendium szkolne?

Dostać je może dosłownie każdy uczeń, który spełnia określone wymogi. Zaliczamy do nich przede wszystkim trudną sytuację rodziną, w tym głównie materialną, która w jakimś stopniu uniemożliwia mu podjęcie dalszej nauki, a także osoby wybitne w kontekście nauki, tudzież sportu, których wyniki przekraczają w znaczący sposób obowiązujące normy. Warto dodać, iż wniosek mogą składać wyłącznie pełnoletni uczniowie, tudzież pełnoprawni opiekunowie w przypadku osób małoletnich.

W jaki sposób można zrealizować stypendium?

Może być ono udzielane dzieciom, a także młodzieży w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, do czego zaliczamy przede wszystkim zakup różnego rodzaju książek i podręczników, które mają na celu podniesienie ich wiedzy. Co więcej może ono zostać ponadto udzielone w formie częściowego, tudzież całkowitego pokrycia wszelkich kosztów związanych z udziałem danej osoby w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, które swoją realizacją w zdecydowany sposób wykraczają poza nauczanie typowo szkolne, a także w przypadku udziału w lekcjach dodatkowych realizowanych poza placówką oświatową do której młodzieniec w danym momencie uczęszcza.

W jakim okresie można swobodnie ubiegać się o otrzymanie stypendia szkolnego?

W tym miejscu warto wiedzieć, iż ostateczny termin składania wniosków o uzyskanie stypendium upływa 15 września każdego roku kalendarzowego. Wyjątkiem mogą być jedynie sytuacje, gdy dana osoba uczęszcza na zajęcia o charakterze dydaktyczno-wychowawczym rozpoczynających się dopiero w semestrze zimowym, czyli na początku lutego. W takim przypadku termin przypada na 15 lutego, a także w kontekście słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych, kiedy tak zwany “dzień ostateczny” przypada na 15 października każdego roku.

Kto przyznaje stypendia szkolne?

Zwykle przeprowadzeniem tego typu spraw zajmuję się bezpośrednio urząd gminy do której należy zainteresowany. Do jej obowiązków należy w takim przypadku przyznanie konkretnym osobom stypendiów, a także ich późniejsza realizacja, na którą gmina otrzymuje specjalne środki z budżetu państwa. Co istotne nie może ono przysługiwać w żadnym stopniu słuchaczowi, który otrzymuje już inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, oczywiście poza drobnymi wyjątkami. Przyjmowanie wniosków mogą prowadzić także ośrodki pomocy społecznej, czy specjalistyczne centra usług społecznych. Warto więc sprawdzić wcześniej, kto w waszej gminie zajmuję się realizacją tego typu obowiązków.

Wysokość stypendiów o charakterze szkolnym

Na wstępie wspomnę tylko, iż nie może być ono mniejsze niż 80 procent kwoty wysokości zasiłku rodzinnego, a także pod żadnym pozorem przekraczać 200 procent tej wartości. W związku z tym wynosi ono zwykle równo 124 złote na dziecko powyżej 5 roku życia. Nie jest to zatem jakaś wygórowana kwota, jednak zdecydowanie powinna spełnić wyznaczone jej cele.

Dodaj komentarz